Preaload Image
Back

ჩვენი ისტორია

ნახევარი სიცოცხლის ზღვაში გატარების შემდეგ, მერიდიანის დამფუძნებლები მოიხიბლნენ იმ იდეით, რომ შეექმნათ ისეთი დაწესებულება, რომელშიც საკმაოდ რთული პროფესიის ადამიანები თავს იგრძნობდნენ კომფორტულად. შედეგად, მერიდიანის მთავარ ორიენტირს წარმოადგენენ მომხმარებლები, რის საფუძველზეც ცენტრი უზრუნველყოფს მეზღვაურთა წვრთნას, გადამზადებასა და სერტიფიცირებას ISO სტანდარტის ყველა მოთხოვნათა დაცვით.

მერიდიანის მართვა და მენეჯმენტი

მერიდიანის მმრთველობით ორგანოს წარმოადგენს პარტნიორთა საერთო კრება, რომელსაც ესწრება ცენტრის პარტნიორები (დამფუძნებლები) და დირექტორები. პარტნიორთა საერთო კრება იმართება წელიწადში მინიმუმ ერთხელ. მას იწვევს ცენტრის პარტნიორ(ებ)ი ან დირექტორ(ებ)ი.

პარტნიორთა საერთო კრება გადაწყვეტილებას იღებს ცენტრის ეკონომიკურ საქმიანობასთან, წესდებაში ცვლილებების განხორციელებასთან, პროკურის გაცემა/გაუქმებასთან, დირექტორების დანშვნა ან/და თანამდებობიდან გათავისუფლებასთან დაკავშირებულ საკითხებთან მიმართებით, ამტკიცებს წლიურ ანგარიშს, შიდა საორგანიზაციო თუ ხარისხის სახელმძღვანელო დოკუმენტებს. მის უფლებამოსილებები შემოიფარგლება მხოლოდ საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი რეგულაციებით.

პარტნიორთა საერთო კრების მიერ გადაწყვეტილება მიიღება ხმათა უმრავლესობით, წერილობითი ფორმით და აუცილებლია შესასრულებლად.

26 (Large)

ვინ ვართ ჩვენ?

ჩვენ ვართ გამოცდილი საზღვაო ესქპერტთა ჯგუფი, რომელთაც მხრებს უკან გვაქვს საზღვაო ინტუსტრიაში მუშაობის მრავალ წლიანი გამოცდილება. ჩვენ ვთავაზობთ მომხმარებლებს ინოვაციურ სწავლებას თანამედროვე ტექნოლოგიებით, სხვადასხვა თვალსაჩინო სასწავლო მასალებითა და მაღალკვალიფიციური ინსტრუქტორების დახმარებით. თითოეული ინსტრუქტორი აკმაყოფილების სწავლების საერთაშორისო და ეროვნულ სტანდარტებს.

რას ვაკეთებთ?

ჩვენი გუნდი უზრუნველყოფს ხარისხიანი საზღვაო სწავლების სტანდარტების დაცვით საზღვაო უსაფრთოებისთვის აუცილებელი სასწავლო პროგრამების შემუშავებას. მათ საფუძველზე კი ახორციელებს მეზღვაურთა გადამზადებასა და სერტიფიცირებას. ტრენინგების მაღალი ხარისხის შენარჩუნება კი ხდება საერთაშორისო და ეროვნული მარეგულირებელი ორგანოს მოთხოვნების დაკმაყოფილებით, რაც ჩვენს მთავარ მამოძრავებელ ძალას წარმოადგენს.

ჩვენი მისია

მერიდიანის მისიაა წვრთნის პროცესის იმგვარად განხორციელება, რომ უზრუნველყოს მსმენელთა კომპეტენციის ამაღლება STCW 1978 მოთხოვნათა დაცვით.

ჩვენი ხედვა

მერიდიანი იქნება მეზღვაურების სერტიფიცირებისა და გადამზადების ცენტრი, რომელსაც აქვს საერთაშორისო აღიარება და გამუდმებით მუშაობს მომსახურებისა და სწავლების ხარისხის განვიტარებასა და სრულყოფაზე.

52 (Large)

ჩვენი მიზანი

ჩვენი მიზანია უზრუნველვყოთ მაღალი ხარისხის მომსახურების გაწევა მომხმარებლებისთვის, რომელიც სრულად ფარავს საერთაშორისო და ეროვნულ მოთხოვნებს.

დაგვიკავშირდით